ANADOLU  ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ MEZUNLARI DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneğidir. Derneğin merkezi ise Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Abacı Apt. No: 34/A Eskişehir’ dir.

 

Şubeler ve Temsilcilikler

Madde 2- Derneğin şubesi bulunmamaktadır. Ancak, Dernek Genel Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılmasına karar verilebilir. Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 3- Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunları arasında dayanışma ve yakınlaşmayı sağlamak, işbirliği olanaklarını güçlendirmektir.

 

Derneğin Çalışma Konuları

Madde 4-         a- Mezunlar arasında iletişimi sağlamak,

                        b- Mezunların mesleki gelişimleri için her türlü faaliyette bulunmak,

                        c- Mezunların istihdamı ile ilgili girişimlerde bulunmak,

                        d- Mezunların benzer alandaki mezun dernekleri veya vakıflarıyla  işbirliği

                             olanaklarını arttırmak,

                        e- Mezunlara ait sanat, kültür ve sosyal nitelikte  tesisler kurulması ve

                            işletilmesi için çaba göstermek, 

                        f- Mezunların gereksinim duyacağı her konuda olanakları ölçüsünde yardımcı

                            olmak,

                        g- Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere yardım yapmak,

                        h- Mezunların bir araya gelmelerini sağlayıcı sosyal etkinlikler yapmak,

                        ı- Mezunlarla ve öğrencilerle ilgili her türlü araştırma, inceleme ve anket çalışmaları

                              yapmak,  kurs açmak,

                        j- Mezuniyet töreni düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak,

                        k- Mezunlarla ilgili alanda eğitim ve öğretim yapan kurumlara her türlü desteği

                            sağlamak.

                        l- Öğrenci etkinliklerine destek olmak.

 

Derneğe üye olma şart ve şekli

Madde 5- Derneğin asil üye ve onur üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Asil üye, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunlarından üyeliğe kabul edilenlere denir. Onur üyeliği ise, Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlar ile Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde görev yapmış veya yapmakta olanlara Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Onur üyelerinin Derneğin organlarına seçilme ve oy verme hakları yoktur. 30 Ekim 2006 tarihi itibariyle mevcut dernek üyelerinin üyelik hakları saklıdır.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 6- Yazılı başvuruda bulunarak üyelikten ayrılabilinir.

 

Üyelikten Çıkarma

Madde 7-         a- Üyelik aidatını ödemeyenler,

                        b- Altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlar,

                        c- Derneğin amaç ve faaliyetlerine ters davranışta bulunanlar, yönetim

                            kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

 

Derneğin Organları

Madde 8-         a- Genel Kurul

                        b- Yönetim Kurulu

                        c- Denetleme Kurulu

 

Genel  Kurul Toplantıları ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 9- Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan toplantısını yapar. Derneğe kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile Genel Kurul toplanır.  İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ertesi hafta, herhangi bir çoğunluk aranmadan, katılan üyelerle toplantı yapılır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-       a- Dernek organlarına seçmek,

                        b- Dernek tüzüğünü değiştirmek,

                        c- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu

                            aklamak,

                        d-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek onaylamak,

                        e- Taşınmaz mal satın almak, satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki

                             vermek,

                        f- Gerektiğinde borçlanma miktarı ve şekli konusunda karar almak,

                        g- Derneği feshetmek,

                        h- Mevzuat ve Dernek Tüzüğü ile Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri 

                             yerine getirmek.

 

Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise, Yönetim Kurulunun çağrısından başka, Denetleme Kurulunun en az iki üyesi veya Derneğe kayıtlı üyelerin ¼’ ünün yazılı daveti üzerine yapılır.

 

Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Hususlar

Madde 12-Toplantıda yönetim kurulunca hazırlanan gündemdeki konular görüşülür. Ancak, katılan üyelerin en az 1/10’unun yazılı isteği üzerine gündeme Genel Kurulca ek yapılabilir.

 

Karar Yeter Sayısı

Madde 13- Toplantıda karar, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak tüzük değişikliğine ilişkin kararlarda, katılan üyelerin 2/3’ünün oyu aranır.

 

Toplantı Usulü

Madde 14- Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından açılır, yoklama yapıldıktan sonra çoğunluk var ise Kurul Divanı oluşturulur. Kurul Divanı bir başkan ve iki yazmandan oluşur. Toplantı divan başkanı tarafından yönetilir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve divan başkanıyla beraber imzalarlar. Toplantı sonucu hazırlanan tutanak Yönetim Kuruluna sunulur.

 

Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Madde 15- Derneğin Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıllığına gizli oyla seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 16        a- Derneği temsil etmek veya temsil yetkisi vermek,

                        b- Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin hesapları yapmak,

                        c- Dernek bütçesini yapmak, Genel Kurula sunmak,

                        d- Derneğin 4. maddede belirtilen faaliyetleri yerine getirmesi için gerekli çalışma

                            ve giderleri yapmak,

                        e- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak,

                        f- Derneğe her türlü taşınır mal ve motorlu taşıt aracı satın alınmasına ve

                           satılmasına karar vermek.

 

Görev Paylaşımı

Madde 17- Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan, başkan yardımcısı, sayman ve yazman seçer.

 

Organlara Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 18-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin adı ve soyadları, uyrukları ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkü idare amirliğine bildirilir.

 

Yönetim Kurulunun Oluşturulamaması

Madde 19- Yönetim Kurulu sayısında çeşitli nedenlerle azalma olursa yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna alınır. Yedek üyelerle birlikte Yönetim Kurulu tam sayının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulur. Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasında üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Denetleme Kurulunun Oluşturulması ve Görevleri

Madde 20- Denetleme Kurulu iki yıllık süre için seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun çalışma programı ve bütçe doğrultusunda yaptığı hesapları ve bu hesaplarla ilgili işlemleri, gelir ve giderleri bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde 21- Derneğin gelirleri, 4. Maddedeki faaliyetlerinden elde edeceği gelirler, üye aidatları ve bağışlardır. Aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir. Derneğin giderleri, 4. maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek için yapacağı tüm giderler, ödeyebileceği ücretler ve amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak tüm giderlerdir.

Gelir ve Giderlerde Usul ve Dernek Defterleri

Madde 22- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirleri bankada açılacak bir hesapta toplanır ve biri sayman, diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden biri olmak üzere “iki kişiye birlikte imza” koşulu ile para çekme yetkisi verilir. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, bu konuda Dernekler Kanununa dayalı çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar, bu konuda Dernekler Kanununa dayalı çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Defterin dernekler biriminden ya da noterden onaylanması zorunludur.

 

Derneğin Feshi

Madde 23- Derneğin feshi Genel Kurul kararı ile olur. Bu kararın verilebilmesi için üye tam sayısının 2/3’ ünün toplantıya katılması ve katılanların salt çoğunluğunun kararı gerekir. Belirlenen günde toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, bir hafta sonra, katılan sayısına bakılmaksızın, katılanların 2/3’ünün kararı ile feshe karar verilir.

 

Malların Tasfiyesi

Madde 24- Derneğin feshi halinde Derneğin nakdi ve ayni tüm malvarlığı Anadolu Üniversitesine devredilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 25- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlem yapılır.